ابزار مونتاژ ولحیم کاری

فرایند اتصال دو قطعه به یکدیگر از طریق ذوب و انجماد یک آلیاژ زود ذوب را لحیم‌کاری می‌گویند.برای ساخت انواع بردها و مونتاژ قطعات بر روی برد به ابزار مونتاژ ولحیم کاری نیاز خواهیم داشت.

ابزار مونتاژ ولحیم کاری شامل : هویه،هیتر و وان قلع و ابزارالات جانبی هویه اعم از نوک و سرهویه و پایه ی هویه ،سیم لحیم  و روغن لحیم و فلاکس ها و برای لحیم کاری بهتر گیره های مونتاژ و قلع کش ها و پمپ های مکش و… می باشد.