بسته های آموزشی رباتیک متفرقه

در این دسته از بسته های اموزشی رباتیک الکسازشاپ، هر بسته هدف خاص خود را پیگیری میکنید که در در توضیحات محصول درج شده است . این بسته ها هیچ گونه وابستگی به یکدیگر ندارند .